សកម្មភាព/ការតាំងពិពណ៌

2019 exhibition

ពិព័រណ៍ឆ្នាំ 2019

2020 exhibition

ពិព័រណ៍ឆ្នាំ ២០២០

2021 exhibition

ពិព័រណ៍ឆ្នាំ 2021